baner

Národné formačné stretnutie OFS

Národná rada OFS, podľa záverov národnej volebnej kapituly v roku 2016, pripravila národné formačné stretnutie  pre regionálnych  fomátorov, ich pomocníkov a pozvala aj formátorov z miestnych bratstiev OFS v dňoch 24. – 26. marca 2017 v Melčiciach u sestričiek františkániek Premenenia Pána.

Hlavnou úlohou stretnutia bolo pripraviť materiál o formácii vo Františkánskom svetskom ráde pre všetky úrovne formácie, teda počiatočnú formáciu počas obdobia iniciácie a formácie a tiež trvalú formáciu pre bratov a sestry s profesiou.  Národná rada iniciovala toto stretnutie s cieľom zjednotiť formu a obsah formácie vo všetkých bratstvách na Slovensku.

Témy a program stretnutia pripravil národný formátor br. Martin Dulaj, ktorý celé stretnutie  aj riadil. Stretnutia sa zúčastnilo 34 bratov a sestier zo všetkých regiónov, národný duchovný asistent br. Robert Chabada,OFM a br. Bruno Včela, OFM duchovný asistent západoslovenského regiónu.

 

Stretnutie bolo v duchu bratskej lásky a porozumenia so snahou  pripraviť čo najlepšie materiál k formácii. Duchovní asistenti sa postarali o duchovný program – sväté omše, adorácia, modlitby Liturgie hodín a Krížovej cesty. Brat Martin pripravil veľmi hodnotné témy, týkajúce sa formácie, jej formy, obsahu a tiež katechézu na tému „Svätý František a milosrdenstvo“.

 Sobotné popoludnie bolo pracovné, v dvoch skupinách sa pripravovali materiály na počiatočnú a trvalú formáciu a k tomu sa uvádzala aj doporučená literatúra. Tento materiál, ktorý môžeme nazvať aj „formačný manuál“, bude spracovaný a poslaný do všetkých miestnych bratstiev.

Stretnutie splnilo svoj cieľ, bratia a sestry s radosťou sa zapojili do prípravy zjednotenia formácie a teraz je na všetkých miestnych radách a aj na  bratoch a sestrách, aby tento materiál využívali na prospech im zverených nových členov a tiež na vlastnú celoživotnú formáciu s cieľom svojej premeny v duchu františkánskej spirituality.

Marta Monika Olečková