baner

Vianočný príhovor generálneho ministra OFS

V Ríme 20. decembra 2022

Drahí bratia a sestry,
nech vám Pán dá svoj pokoj!

Každý sviatok, každá slávnosť je iná, žiadna nie je rovnaká, a to isté platí pre tohtoročné
Vianoce a to z mnohých dôvodov. V našom živote je veľa rán spôsobených vojnou, prírodnými
katastrofami, alebo inými tragédiami. Ale teraz, keď sa chystáme osláviť tohtoročné Vianoce,
určite máme veľa vecí, za ktoré môžeme ďakovať napriek starostiam, ktoré zatieňujú náš život.
 
Pozrite sa na Ježiša, ktorý sa narodil v Betleheme v ťažkej historickej chvíli, na chudobnom
mieste. Žije sa nám dnes ťažšie, ako sa žilo vtedy Jemu? Máme azda menej pohodlia? Je dnes
viac vojen? Sme chudobnejší, ako bol On? Musíme sa azda častejšie sťahovať z jedného
miesta na druhé, ako musel On? Trpíme väčším prenasledovaním, ako trpel On? Pozývam vás,
aby ste si toto všetko pripomenuli a aby ste si spomenuli na tých, ktorí majú aj dnes rovnako
ťažké životné podmienky. Nepremýšľajme o Vianociach ako o príjemnom sviatku, ale urobme z
nich sviatok toho, že sme Božími deťmi.

Objavme v druhom Ježiša, ktorý si zaslúži naše uctievanie, žiada našu ochotnú službu, čaká
na našu prítomnosť a pozornosť. Áno, bude nás to stáť úsilie slúžiť druhým. Nepozerajme na to,
prečo to bude ťažké robiť, ale na radosť z toho, že sa spoločne podieľame na niečom dobrom.
Nech Vianoce prehĺbia naše povolanie a poslanie, nech nás inšpirujú a posilňujú k našej
oddanosti a vedú nás k solidarite.

Na budúci rok začíname sláviť Františkánske výročia. Najprv budeme ďakovať Bohu za
Regulu svätého Františka a za slávenie Vianoc v Greccio, ktoré otvorilo oči mnohým skrze
nekonečnú Božiu lásku. Pozývam vás všetkých, aby ste tieto oslavy prežívali nielen tak, že si
pripomenieme niektoré významné okamihy zo života svätého Františka, ale aby ste sa pozerali
na tieto udalosti ako na veľké možnosti obnovy našej viery, obnovu spôsobu, akým žijeme našu
bohatú františkánsku charizmu. Prosím, nájdite taký spôsob slávenia, ktorý najlepšie vyhovuje
vašim bratstvám i okolnostiam života, v ktorých žijete, aby ste mohli žiť svoje povolanie a
poslanie vďačnejšie, plnšie a obnoveným spôsobom.
 
Počas týchto osláv, ktoré začneme budúci rok, by som vás chcel všetkých opäť pozvať, aby
ste prišli a zúčastnili sa na rohožkovej kapitule v roku 2024. Bude to privilegovaná chvíľa pre
svetských františkánov stretnúť sa, radovať sa, spoločne sa modliť, dovoliť Bohu, aby nás
všetkých obohatil o skúsenosť, ktorá sa môže naskytnúť len raz za život.
 
Na záver by som sa chcel obrátiť na všetkých našich bratov a sestry, ktorí trpia následkami
vojny, prírodnej katastrofy, finančných ťažkostí, rodinných problémov, choroby alebo iných
ťažkostí. Cítim k vám všetkým osobitnú náklonnosť a blízkosť a rád by som vás povzbudil, že
napriek všetkým ťažkostiam Boh má všetko vo svojich rukách, pozná nás a vie o našich
problémoch. On je stále spolu s nami, vždy po našom boku. Práve preto sa rozhodol prísť a
"stal sa podobný ľuďom a podľa vonkajšieho zjavu bol pokladaný za človeka", 1 aby
vykúpil svet a ukázal Božiu slávu napriek všetkým ťažkostiam a všetkým utrpeniam.
 
Drahí bratia a sestry, všetkých vás vo svojom srdci prostredníctvom modlitby osobitným
spôsobom odovzdávam Kristovi. Ďakujem Bohu za každého z vás. Nech nám všetkým Boh
udelí pokoj do našich sŕdc, a rovnako aj celému svetu. Posielam vám, vašim rodinám, vašim
bratstvám, najvrúcnejšie prianie svätých a pokojných Vianoc a šťastný nový rok.

Váš minister a brat
Tibor Kauser
CIOFS generálny minister